ارجاع و تعویض کالا

تعويض و بازگشت كالا تا هفت روز از تاريخ خريد ،  به شرط عدم استفاده از كالاي خريداري شده می باشد.